Polityka Prywatności

Dbamy aby Twoje dane osobowe były bezpieczne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że: ANa podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

1. Właścicielem i administratorem serwisu www.rankomat.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000877277, NIP 527-27-51-881, REGON 363096183, kapitał zakładowy 65 000 550,00 zł (dalej: „Rankomat” lub „Administrator”).

2. Na chwilę przekazywania tej informacji Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda na przetwarzanie danych) po to, by mógł z Panią/Panem skontaktować się przedstawiciel naszej firmy i udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, przykładowo podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną i udostępniającym serwery Administratorowi.

5. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia ich zebrania.

7. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia,

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: www.uodo.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

10. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania,

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnąć zgodę można klikając tutaj, a także przesyłając wiadomość na adres: pomoc@mfind.pl lub przesyłkę listową na adres: Mfind IT sp. z o.o., al. Jerozolimskiego 142B, 02-305 Warszawa,

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu telefonicznego.

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ OCAC.INFO

Informacje na stronie internetowej www.ocac.info mają jedynie charakter informacyjny i nie są ofertą handlową.
Umieszczone na stronie odnośniki, linki i banery kierujące do porównywarki ubezpieczeń www.rankomat.pl, mają na celu porównanie dostępnych propozycji ubezp[ieczeń OC i AC wśród towarzystw ubezpieczeniowych.
Zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest obowiązkowe. Odwiedzający stronę www.ocac.info może zakupić jednak polisę ubezpieczeniową poprzez kalkulatory - porównywarki www.rankomat.pl. umieszczone na stronie www.ocac.info
Właściciel i Administrator strony www.ocac.info, nie bierze odpowiedzialności za zawarte w ten sposób polisy ubezpieczeniowe.

Szczegółowy regulamin serwisu www.rankomat.pl znajdziesz tutaj

scroll up